Новини

31 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 10 ОТ ТЯХ ОТПАДАТ ОТ РЕГИСТЪРА

Сряда, 30 Август 2017

31 административни услуги предоставят областните администрации в страната, 10 от тях отпадат от регистъра, но ще продължат да се извършват като вътрешнослужебна дейност на администрациите.

Мерките, които се предвиждат за облекчаване на административната тежест, включват унифициране бланките на заявленията за всяка от услугите, както и стандартизиране на изискваните документи, които се прилагат за извършването на съответната услуга.

При издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот вече няма да се изисква прилагане на скица за имота като необходимата информация ще се осигурява по служебен път със справки за имотите чрез проверка в КАИС на АГКК.

От Регистъра на услугите, предоставяни от Областен управител отпадат:

Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала;

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации;

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове;

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост;

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места; Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т.5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ;

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство; Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост;

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други; Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план.

Това е записано в доклад на Междуведомствената работна група, създадена със заповед на Министър-председателя Бойко Борисов, със задача намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. В нея са включени представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ отдел „Административна и регионална координация“и Главен инспекторат на Министерски съвет, на МРРБ, АГКК и областните администрации. Представителят на Областен управител Ловеч е главният секретар Константин Карловски.