Новини

ПРЕДСТОЯЩО: ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Събота, 25 Ноември 2017

Двадесет и шестото заседание на Общински съвет – Троян предстои да се състои в четвъртък, 30-ти ноември, от 13.30 часа.

Поради ремонта на сградата на Общината, то ще се проведе в Информационно–културния център.

Според проекта за дневния ред, съветниците ще заседават по следните казуси:

Отпускане на стипендия от Фонда за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор здравеопазване за Община Троян.

 

Актуализация на бюджета и поименният списък за капиталови разходи на 2017 г. 

 

Споразумение за противодействие разпространението на наркотични вещества сред подрастващите в Община Троян.

 

Обсъждане на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян с период на действие до 2020 година. 5. Приемане на Стратегия за развитие на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак“ -  ЕООД.

 

Допълнение на програмата на „В и К - Стенето“ ЕООД за решаване на проблемите с водоснабдяването на малки населени места в Община Троян.

 

Утвърждаване проект на Договор за възлагане на управление

на“Общински пазари” ЕООД, гр. Троян и определяне на членове на комисията за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на“Общински пазари“ ЕООД.

 

Придобиване от Община Троян на поземлен имот с идентификатор 73198.505.190 по кадастралната карта на гр. Троян.

Приемане на дарение, представляващо моторно превозно средство.

 

Намаляне началната тръжната цена на моторно превозно средство собственост на СУ „Климент Охридски“ – Троян.

 

 

Отдаване под наем на част от вторият етаж на недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ Здравна служба, с Врабево.

 

Възможност за създаване на Общинско предприятие „Троянски имоти“.

    

 

Приватизация на Обособена част от имуществото „БКС“ – ЕООД, гр.Троян представляваща бетонов и варов възел.

 

Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ), които могат да се отдават под аренда, приет с Решение № 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян и отдаване на имотите под аренда чрез публичен търг или по реда на чл.24а, ал.6, т.1  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

 

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на наследниците на Стефан Симеонов Миревски в землището на гр. Троян.

 

Отпускане на еднократна социална помощ на Пена Краева Бонева от гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 113 Б за покриване на съпътстващи транспортни разходи

при провеждане на лъчетерапия в гр. Плевен.

 

Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлен имот с идентификатор 53707.37.13, местност „Уплъта”, село  Орешак, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/.

 

Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлени имоти с идентификатори 53707.46.51 и 53707.46.52, местност „Кравая”, село Орешак, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията/.

 

Разрешение за допускане изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП), на поземлен имот с идентификатор 35290.151.97, по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян, парцел І- „За фабрика „Развитие“, кв. 26 по регулационния план на с. Калейца, община Троян, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията.