Новини

ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" В ТРОЯН

Понеделник, 08 Юни 2020

Започва цялостната реконструкция на ул. „Стефан Караджа“. Средствата се осигуряват от Държавен фонд „Земеделие“ , чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Фирмата -  изпълнител е „Парсек Груп“ ЕООД гр. София, технически ръководител на обекта е инж. Петър Петров, а инж. Кънчо Паскалев – представител на строителния надзор ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“ гр. София. Те участваха и в първата копка на обекта, на 1-ви юни 2020 г.

Изпълнението на проекта ще бъде на  5 етапа, а срокът за изпълнение по договор е 5 месеца. Изпълнителят пое ангажимент пред живущите да изпълни дейностите в срок и сподели, че се надява преди началото на зимата хората от квартала да се радват на новоасфалтирана улица.