Новини

КАНДИДАСТВАЙТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

Вторник, 16 Юни 2020

Ползватели на програмата са хора:

 • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Това са лица с настоящ адрес община Троян, които:
  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
  • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Допълнителни условия на които трябва да отговарят ползвателите на програмата:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 375 лева (5-кратния размер на гарантирания минимален доход, определен с Постановление на Министерския съвет, който е в размер на 75 лева);
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление-декларация за включване – Приложение № 2;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка), в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение;
 4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 5. Копие от удостоверение за настойничество/попечителство в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение;
 6. Пълномощно за лице, което подава документите от името на кандидата, когато не се подават лично.

Процедура:

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице, в сградата на общинска администрация Троян, пл. „Възраждане“ №1, Център за административно обслужване, в срок до 17 часа на 20.03.2020 г.

Общинска администрация Троян предоставя данните от всеки кандидат на Дирекция „Социално подпомагане“ Троян, за извършване на проверка по декларираните данни от лицето и след това извършва индивидуална оценка на потребността от персонални грижи в домашна среда на кандидат-потребители, които отговарят на условията за включване в Програмата, въз основа на утвърдени от кмета на община Троян критерии. Продължителността на предоставяните персонални грижи за един потребител не може да надхвърля 4 часа дневно.

Включването на потребители се определя в зависимост от наличния в Дирекция „Бюро по труда“ Троян финансов ресурс и се осъществява по реда на подадените заявления.

Кандидатите за домашни помощници трябва да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“ Троян от където ще бъдат насочвани към общинска администрация Троян за сключване на трудови договори.

Срокът за реализация на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е 31.12.2020 г. и се финансира от Националния план по заетостта за 2020г.